Eesti Sümfoonia-orkestrite Liit

PRINT

Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI SÜMFOONIAORKESTRITE LIIT

PÕHIKIRI

 

I ÜLDSÄTTED

1.Eesti Sümfooniaorkestrite Liit (edaspidi Liit) on kultuurilis - haridussihiline mittetulundusühing

1.2.Liidu nimi on Eesti Sümfooniaorkestrite Liit, lühendatult ESOL.

1.3.Liidu asukoht on: Eesti Vabariik, Tallinna linn, Tammsaare tee 74-9

1.4.Liidu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

1.5.Liit on asutatud tähtajatult.

1.6.Liit on eraõiguslik juriidiline isik. Oma tegevuses juhindub liit Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

 

II LIIDU EESMÄRGID

2.Liidu eesmärkideks on:

2.1.orkestrimuusika (keelpilli-, kammer-, sümfoniett-ja sümfooniaorkestrite) edendamine, harrastamine ja propageerimine Eestis ning välismaal.

2.2.rahvuskultuuri traditsiooni säilitamine orkestrite tegevuse kaudu.

 

III EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE VORMID:

3.Oma eesmärkide saavutamiseks liit:

3.1.toetab oma liikmete tegevust ja edendab nende omavahelisi kontakte;

3.2.esindab oma liikmeid põhikirjaliste eesmärkide elluviimisel;

3.3.korraldab koolitusi;

3.4.tegeleb orkestrimuusika repertuaariga ja õppematerjalidega;

3.5.aitab asutada uusi orkestreid;

3.6.kogub ja levitab orkestrite tegevust puudutavat teavet;

3.7.korraldab kontserte, meistrikursusi, festivale, tuluõhtuid, laagreid, konkursse,

ülevaatusi ja muid üritusi;

3.8.töötab välja kultuuri-ja haridusalaseid projekte ning koordineerib nende elluviimist;

3.9.osaleb koostööprojektides teiste ühendustega nii kodu- kui välismaal;

3.10.suhtleb orkestreid ühendavate organisatsioonide ja teiste loominguliste

ühendustega nii kodu - kui välismaal;

3.11.korraldab orkestrite tegevuse ajaloo uurimist ja arhiivi;

3.12.tellib ja soetab muusikateoseid ja muusikaalaseid kirjutisi ning korraldab loomingulisi konkursse uute teoste saamiseks;

3.13.osaleb laulupidude ja muude suurürituste sümfooniaorkestrite repertuaari valikul ja läbiviimisel;

3.14.kirjastab noodimaterjale, trükiseid, heli-ja videokandjaid;

3.15.omab õigust välja anda stipendiume;

3.16.võimalusel toetab liitu mittekuuluvate orkestrite tegevust.

 

IV LIIDU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1.Liidu liikmeteks võivad olla:

4.1.1 keelpilliorkestrid, sümfoniettorkestrid, kammerorkestrid, sümfooniaorkestrid-ja ansamblid, keda esindab orkestri katusorganisatsiooni allkirjaõigusliku isiku poolt volitatud esindaja.

4.1.2 juriidilised isikud ja füüsilised isikud, kelle tegevus on kooskõlas liidu eesmärkide ja põhikirjaga.

4.2.Liidu liikmed võtab vastu juhatus.

4.3.Liidu liikmeks saada soovija esitab juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse.

4.4. Liidu liikmelisus on seotud liikmemaksuga. Antud makse suuruse määrab Liidu üldkogu.

4.5. Liidul on õigus oma tegevusega silmapaistnud isikud valida Liidu auliikmeteks, kes on maksudest vabastatud, kuid omavad kõiki täisliikme õigusi.

4.6.Liidust välja astumine toimub liikme kirjaliku avalduse alusel ja juhatuse otsusega.

4.7. Liidu liige arvatakse Liidust välja:

4.7.1 Liidu liikme kirjaliku avalduse alusel;

4.7.2. Liidu põhikirjale vastukäiva ja Liidu mainet teadlikult kahjustava tegevuse korral;

4.7.3. Üldkogu poolt kindlaks määratud liikmemaksu mittetasumisel kahe aasta jooksul alates võlgnevuse tekkimisest;

4.7.4. Liidu liikme väljaarvamine toimub üldkogu otsusega juhatuse ettepanekul.

4.8.Liidu liikmel on õigus:

4.8.1.valida ja olla valitud liidu juhatusse, kontrollorganitesse ja toimkondadesse;

4.8.2.esitada arupärimisi ja teha ettepanekuid üldkogu ja juhatuse töö kohta;

4.8.3.saada teavet kõigis liidu tegevust puudutavates küsimustes;

4.8.4.liidu liikmetel on eelisõigus osaleda liidu poolt korraldatud üritustel ja saada võimaluse korral soodustusi;

4.8.5.Liidul võivad olla toimkonnad, kes ei ole iseseisvad juriidilised isikud. Nende loomine otsustatakse ja töökord määratakse juhatuse otsusega.

 

V LIIDU JUHTIMINE

5.1.Liidu kõrgemaks organiks on üldkogu. Üldkogul on liidu iga liige esindatud ühe volitatud esindajaga. Üldkogu kutsub kokku juhatus vähemalt ühel korral aastas.

5.2.Üldkogu võtab vastu otsuseid liidu juhtimise kõikides küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või liidu muu organi pädevusse.

5.3.Üldkogu pädevusse kuulub:

5.3.1.põhikirja muutmine;

5.3.2.eesmärkide muutmine ja lisamine;

5.3.3.majandusaasta aruande kinnitamine;

5.3.4.juhatuse valimine ja valimise reglemendi kinnitamine;

5.3.5.muude põhikirjaga määratud organite valimine;

5.3.6.juhatuse või muu organite liikmetega tehingute tegemine või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes mittetulundusühingu esindaja määramine;

5.3.7.liikemaksu määra ja maksmise korra kehtestamine;

5.3.8. teiste ühendustega liitumise otsustamine;

5.3.9.muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.4. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui üldkogul osaleb üle poole Liidu liikmetest .

5.5. Üldkogu otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt hääletab üle poole üldkogul osalenud liikmetest.

5.6. Põhikirja muutmise, liidu lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkogul osalenud liikmetest.

5.7. Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liidu liikmete nõusolek. Üldkogul mitte osalenud liidu liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

5.8. Juhatus peab erakorralise üldkogu kokku kutsuma, kui seda nõuavad kirjalikult ja mõjuva põhjusel 1/10 Liidu liikmetest või muudel juhtudel, kui liidu huvid seda nõuavad. Kui juhatus seda ei tee, võivad taotlejad üldkogu kokku kutsuda juhatusele ette nähtud protseduuride alusel.

5.9.Üldkogu kokkukutsumisest peab kirjalikult ette teatama vähemalt 14 päeva.

5.10.Kui üldkogu ei ole punktis 5.4. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga. Uus üldkogu võib toimuda ka samal päeval, kui see võimalus on ära näidatud koosoleku kutsel.

5.11. Uus üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkogul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liidu liiget.

5.12. Kui üldkogu kokkukutsumisel on rikutud seadust või põhikirja nõudeid on üldkogu õigustatud otsuseid vastu võtma ainult siis, kui üldkogul osalevad või on esindatud kõik liidu liikmed.

5.13. Üldkogu võtab vastu otsuseid küsimustest, mis on üldkogu kokkukutsumisel kirjalikult teatavaks tehtud.

5.14. Üldkogul võib osaleda ja hääletada ainult liidu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri ja kes on teine Liidu liige. Liidu liige võib esindada ühte liidu liiget.

5.15. Üldkogul võib osaleda juhatuse ettepanekul ja üldkogu heakskiidul vaatleja väljaspool liidu liikmeskonda.

5.16. Juriidilisest isikust liikme või orkestri puhul osaleb ja võib hääletada üldkogul selle organisatsiooni või orkestri katusorganisatsiooni poolt volitatud esindaja. Kirjalikul volikirjal peab olema orkestri katusorganisatsiooni juhi või juhtorgani esindaja allkiri.

5.17. Liige ei või hääletada, kui liit otsustab temaga tehingu tegemist või temaga kohtu-vaidluse alustamist.

5.18. Üldkogu tööd juhib üldkogu poolt valitud juhataja. Üldkogu otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla protokollija ja üldkogu juhataja.

5.19.Üldkogude vaheajal juhib liitu üldkogu poolt liidu liikmete hulgast valitud vähemalt kolme ja maksimaalselt seitsmeliikmeline juhatus. Juhatuse volitused kehtivad kolm aastat. Juhatuse liikmetel on õigus saada oma ülesannete täitmise eest kompensatsiooni.

5.20.Juhatus:

5.20.1.valib juhatuse esimehe lihthäälteenamusega;

5.20.2.korraldab üldkogu otsuste täitmist, liikmete arvestust ja aruandlust;

5.20.3.suunab liidu rahaliste vahendite kasutamist;

5.20.4.esindab liitu riigiasutustes ja muudes organisatsioonides;

5.20.5.esitab hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu üldkogule kinnitamiseks majandus-ja tegevusaruande lõppenud aasta kohta ning korraldab liidu raamatupidamist vastavalt raamatupidamisseadusele.

5.20.6.annab liidu liikmeile vajalikku teavet liidu juhtimise kohta;

5.20.7.sõlmib lepinguid organisatsioonide ja füüsiliste isikutega;

5.20.8.kinnitab liidu tööplaani ja eelarve ning kontrollib nende täitmist;

5.20.9.otsustab liidu osalemise koostööprojektides;

5.20.10.täidab muid ülesandeid, mis tulenevad seadusest, liidu põhikirjast või üldkogu otsustest;

5.20.11.annab volitusi liidu esindamiseks.

5.21. Liidu juhatuse esimees võib liitu esindada üksinda ja teised juhatuse liikmed ühiselt.

5.22. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt neli korda aastas

5.23. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees.

5.24. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Juhatuse liikmed võivad otsuseid vastu võtta ka koosolekuid kokku kutsumata - kirjalikult. Juhatus on otsustusvõmeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest

5.25.Juhatuse liikme või esimehe võib enne volituste lõppemist tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmatajätmise korral.

5.26.Juhatuse esimees, kes kinnitatakse juhatuse poolt lihthäälteenamusega kolmeks aastaks:

5.26.1.juhib juhatuse tööd;

5.26.2.valmistab ette ning kutsub kokku juhatuse koosolekud;

5.26.3.kirjutab alla liidu poolt sõlmitavatele lepingutele;

5.26.4.sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid liidu palgaliste töötajatega ning juhib ja kontrollib nende tööd.

 

VI LIIDU VARAD

6.1.Liidu vara ja rahalised vahendid moodustuvad:

6.1.1.liikmemaksudest;

6.1.2.majandustegevusest ja ürituste korraldamisest;

6.1.3.annetustest ja toetustest;

6.1.4.muudest tuludest.

6.2. Liit ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ja liikmed ei kanna varalist vastutust liidu varaliste kohustuste eest

6.3. Liidu vara käsutab liidu juhatus.

 

VII JÄRELVALVE

7.1. Juhatuse tegevuse järelvalvet teostab ja liidu finants-majanduslikku tegevust revideerib üldkogu poolt määratud revisjonikomisjon, mille liikmete arvu suuruse määrab üldkogu ja kes valitakse üldkogu poolt kolmeks aastaks.

7.2.Revisjoni komisjon kontrollib:

7.2.1.juhatuse tegevust üldkoosoleku otsuste täitmisel;

7.2.2.finantsmajanduslikku tegevust ja asjaajamist;

7.2.3.vara allesolemist ja abinõude rakendamist selle tagamiseks.

7.3.Revisjonikomisjon annab aru üldkogu ees.

7.4.Üldkogu otsusel võidakse juhatuse tegevusele määrata audiitorkontroll.

 

VIII LIIDU ÜHINEMINE; JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

8.1..Liidu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub kooskõlas mittetulundusühingute seadusega.

8.2.Kui lõpetamise aluseks on üldkogu otsus, võib üldkogu enne vara jagamise alustamist otsustada liidu tegevuse jätkamise või liidu ühinemise või jagunemise. Tegevuse jätkamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkogul osalenud liikmetest.

8.3.Liidu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui seadus või üldkogu otsus ei näe ette teisiti.

8.4. Ühingu lõpetamisel läheb allesjäänud vara sarnaste eesmärkide tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õigluslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusele.

 

Põhikirja muudatuse on kinnitatud üldkogul Viljandis 30.01.2011 

Juhatuse esimees: Jüri-Ruut Kangur

Eesti Sümfooniaorkestrite Liit asutatud 1999 ja taastati 2010

2012. korraldati Tallinnas IX Euroopa Orkestrite Festival

Liitu kuulub 29 tegutsevat noorte sümfoonia- ja keelpilliorkestrit

EESTI SÜMFOONIAORKESTRITE LIIT MTÜ

Toompuiestee 20, Tallinn
orkestriteliitgmail.com
tel 514 7840

 

Reg nr: 80100164
Juriidiline aadress:
Tammsaare tee 74-9, Tallinn 13413

MeEgo CMS v5.3 © by MTÜ Kollane Maasikas 2004-2016 in 0.004 sek